Svenska Dagbladet
30 November 1974
Page 15
 
KRO till oppositionen:
Sossarna styr konsten !
 
 
- Godtar ni att ett parti styr konsten i Sverige ?
 
Frågan har av konstnärer ställts till oppositionspartierna i en ny aktion för att få enprocentregeln lagfäst. Konstnärerna Ture Sjölander och Bror Wikström hävdar att socialdemokraterna styr konsten och
kulturmedlen för att vinna röster.
 
I våras inledde konstnärerna Sjölander/Wikström en aktion om konst för en procent av buggkostnaden i offentliga byggnader. Vid konstnärernas riksorganisations - KRO - riksmöte i april ansåg konstnärskåren att den s.k. enprocentregeln bör lagfästas.
 
- Då inget konkret hänt, tar vi nu nya tag, säger hrr Sjölander och Wikström, som betraktar sig som talesmän för samtliga konstnärer i landet.
  Det var i mars som duon tillskrev såväl Olof Palme som övriga partiledare i frågan. Efter ny kontakt med oppositionspartierna för några dagar sedan har de fått brevsvar från Thorbjörn Fälldin och Gunnar Helen.
 
fp-ledaren informerar om en fp-motion med krav om åtgärder för att upprätthålla enprocentregeln. Men, menar hr Helen, framgången var ringa, och det var endast fp-s representanter som reserverade sig till förmån för kravet.
Jag kan inte, skriver hr Helen, underlåta att notera, att övriga partiers passivitet står i viss kontrast till de uppfattningar som uttalats av ledande företrädare för övriga partier.
 
Röstfiske.
 
Thorbjörn Fälldin citerar bl.a. kulturutskottets betänkande:
Utskottet finner det önskvärt att kostnaderna för konstnärlig utsmyckning från början beaktas i kostnadsberäkningar för byggnader som kan komma ifråga för dylik utsmyckning.
 
Efter partiernas "passivitet" under höstriksdagen undrar konstnärerna:
Är samtliga oppositionspartier kollektivanslutna till socialdemokratin i kulturpolitiska frågor ?
Olof Palme kan konkurrensfritt  disponera kulturmedlen för politisk vinning. Alltså: som politiskt mycket medveten konstnär av i dag bör man äga fem partiböcker och genom dessa beskriva samtiden.
 
Med det medvetandet är det lätt att konstatera hur socialdemokraterna styr kulturmedlen för att på kulturens och kulturarbetarnas bekostnad och i partiets intresse söka vinna dragkampen om folkets röster.
Konstnärerna har denna gång inte ansett det "vara någon idee" att ta kontakt med statsminister Palme. I sitt brev till konstnärerna i mars förklarade han:
Fri konst
 
I stället för att anknyta konstinköpen till enskilda byggnadsprojekt har vi valt att årligen reservera en summa i budgeten för konstinköp. Motivet för detta har bl.a. varit att det är en stor fördel om inköpen inte behöver begränsas till nya byggen.
 
Centerriksdagsmannen L.Mattsson, ordförande i kulturutskottet:
Socialdemokraterna kan inte styra konsten, den är fri. Konstnärerna utövar fritt sin  konst. Visst framförs politisk teater, och utställninngar liksom konst kan vara politiska.
Men detta är inte förbehållet ett enda parti. Moderater, centerpartister och folkpartister, som vill framföra politiska budskap i konsten, har samma möjligheter, säger Mattsson, som förklarar att klumpsumman till de kulturanslag som utdelas beslutas av riksdagen.
Hr Mattsson har svårt att förstå hur en lagfäst enprocentregel skall kunna passa i alla situationer.
 
900 miljoner kronor
 
Under 1974/75 investerar Byggnadsstyrelsen 900 miljoner kronor i nybyggen och Statens konstråd har 3,8 miljoner kronor att fördela bland verk och myndigheter i hela riket som önskar få konst.
 
Under 1973 avsatte landets kommuner 20 miljoner för utsmyckning och drygt 1,8 milj. kr för lösa konstverk.
För 1974 har landstingen anslagit 4,4 milj. kr för utsmyckning och 1,25 milj. kr för konstinköp.
 
Curt Jonasson - Svenska Dagbladets redaktion.
 
 
(Kommentar; anslagen för konstnärlig utsmyckning höjdes från 3,8 milj. kr till ca 11 milj. kr
 påföljande år när oppositionen vann valet genom en allians föreslagen av konstnärerna
Ture Sjölander och Bror Wikström, under förhandlingarna med samtliga partiers ledare.
Även vänsterpartiet kommunisterna Hermansson signerade ett höjningsförslag presenterat
av konstnärerna.)
 Dagen Nyheter och Sveriges Television har ytterligare dokument i ärendet såväl som KRO